Dr Daphne Burdman, psykiater och patolog, var biträdande klinisk professor i patologi vid State University i New York vid Stony Brook och överstelöjtnant i den amerikanska armén.

"Det förs noggrant planerade, utbredda kampanjer för uppvigling som är riktade mot barn både under Palestinska Myndigheten och i det Hamasstyrda Gazaterritoriet. På grund av denna indoktrinering börjar barn till och med se positivt på sin inblandning i terrorhandlingar i vilka de riskerar sina liv. Denna process av uppvigling bör dokumenteras bättre. Därefter bör det göras en analys av vilken roll detta har i den generella palestinska och muslimska folkmordsideologin. Slutligen bör metoder för att återställa hjärntvättade barn diskuteras."

"Rapporteringen i internationell media har varit dålig kring denna uppviglingsprocess. Därför känner västerlänningar inte till den ondskefulla utvecklingen av dessa mycket 'framgångsrika' program. Dessa baseras på både bekanta och innovativa tekniker för övertygelse och indoktrinering. Liknande metoder användes flitigt av totalitära regimer inklusive det Nazityskland, sovjetiska KGB och kinesiska underrättelsetjänster. Det finns alltmer bevis för att vissa av dessa källor har inspirerat och utbildat den Palestinska Myndigheten.[1]"

"Uppviglingen av palestinska barn har lett till ett utbrett hat och en våldsbenägenhet. Palestinska ledare hetsar barn till våldsamma handlingar mot israeler även när det är troligt att de själva kommer att bli skadade eller dödade. Ett martyrskap utlovas och det sägs att de kommer att beundras som hjältar av det palestinska samhället och finna en plats i paradiset med Allah. När de uppmuntas på detta sätt reduceras barns naturliga rädslor. De vill sedan befinna sig i situationer där de riskerar att skadas eller till och med dö."

"Denna massindoktrinering av barn baseras på en noggrant planerad kampanj som utnyttjar starka kulturella övertygelser och djupt rotade psykologiska mekanismer. I uppviglingen använder man sig av en multimodal metod där palestinsk nationalism och martyrskap predikas, och under Hamas understryks den världsomspännande hegemoniska sharialagen. Kampanjen använder sig av media, skolor och gatan såväl som religiösa figurer."

"Indoktrineringen i de palestinska områdena är mycket mer utbredd än böcker och tv-källor. Den inkluderar generella samhällselement inklusive nyheter, föräldrar, lärare, lärometoder med uppmuntran och beröm för efterlevnad, och ett starkt ogillande mot mindre hängivna elever. Imamer är extremt inflytelserika och understryker framgångsrikt målen med jihad och martyrskap. Sommarläger, uppkallandet av gator, lekplatser och fotbollslag i martyrernas namn hjälper till att hålla kvar atmosfären i samhället."

"Bland de psykologiska faktorerna som styr indoktrineringen är överföring av känslor det ultimata vapnet.[2] Hat är i detta sammanhang av största vikt, och avsky mot judarna, samt i något mindre utsträckning amerikanerna, överförs. I det patriarkala palestinska samhället är manipulationen av barns känslor styrd av en rädsla för att göra Allah missnöjd."

"Studier visar att det frekventa bakgrundsljudet av trummor i tv-klippen från Palestinska Myndigheten ökar den fysiska spänningen och skapar en förhöjd påverkbarhet. Denna idé om konvertering till självförintelse är ett mysterium för det västerländska tankesättet."

"Hamas och islamistiska jihad får i moskéerna höra om ungdomar som verkar särskilt redo för martyrskap. Dessa får genomgå en lång kurs i sprirituella studier och en slags militärt präglad utbildning. De får också lära sig att om de dör som självmordsbombare kommer paradisets portar att öppnas för dem och deras familjer.[3]"

"Det är värt att notera att fenomenet med självmordsbombare minskade märkvärt efter mars 2002, både på grund av ett mer effektivt förhindrande av IDF i riktade dödsattacker och förebyggande åtgärder, och på grund av att Palestinska Myndigheten var oförändrad men mindre framgångsrik."

På frågan om möjligheterna att återställa barns hjärntvättade sinnen svarar Burdman: "Till och med när våldet mellan palestinier och israeler avtar, har palestinska barn ett tankesätt som inte kommer att förändras av sig själv. När man en gång har lärt sig att självmordsattacker kommer att öppna paradisets portar för en själv och ens familj krävs det mycket mer för att återställas. Problemet är desto mer akut om man växer upp i ett auktoritärt samhälle där det finns en brist på eller en komplett avsaknad av självständigt tänkande."

"Korrigeringen av martyrskapsindoktrineringen kommer att bli lång och komplicerad. Utifrån professionella erfarenheter lär man sig att det inte är säkert att detta kommer att lyckas. Det bästa vi kan hoppas på är en gradvis utnötning av palestinsk okuvlig nationalism och islamistiska hegemoniska förhoppningar. I frånvaro av externa påtryckningar kan detta bli möjligt, men för närvarande, med den avancerande internationella islamistiska expansionen (både den våldsamma och den icke-våldsamma) ser förutsättningarna dystra ut."

(Bildkälla: Palestinian Media Watch)

Dr. Manfred Gerstenfeld är Styrelseordförande vid Jerusalem Center for Public Affairs.


[1] Joel Fishman, "Ten Years since Oslo: The PLO's 'Peoples War,'" Jerusalem Viewpoints, 503, 1-15 September 2003. Om Arafat, se även Ion Mihai Pacepa, Red Horizons (Washington, DC: Regnery Gateway, 1987), 14, 19, 23.

[2] Daphne Burdman, "Education, Indoctrination and Incitement: Palestinian Children on Their Way to Martyrdom," Terrorism and Political Violence, Vol. 15, No. 1 (2003): 109-113, notering 10 om klargörande om psykologiska faktorer som styr framgångsrik indoktrinering.

[3] Nasra Hassan, citerad i Daniel Pipes, "Arafat's Suicide Factory," New York Post, 9 December 2001.

Näraliggande ämnen:  Israel, Palestinska Myndigheten
Tidigare artiklar av
få det senaste via mejl: prenumerera från det fria gatestone institutes mejlinglista.

sv